Saint Joseph Catholic Church

231 Main Street Ellsworth, ME 04605